Żłobek "Mali Odkrywcy" - zaprasza całe Rodziny do zapoznania się z naszą ofertą.
Żłobek "Mali Odkrywcy" oferuje opiekę nad dziećmi od pierwszego do trzeciego roku życia.
To miejsce kameralne (do 15 dzieciaczków) i ciepłe, a zatem bezpieczne dla dzieci.

Statut Żłobka „Mali odkrywcy”

O nas » Statut Żłobka „Mali odkrywcy”

Statut

Żłobka „Mali odkrywcy”
ul. J. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl
tel. 663 061 285

Żłobek „Mali odkrywcy,, zwany dalej żłobkiem
ma swoją siedzibę przy ul. J. Słowackiego 44 w Przemyślu.
Właścicielem, a zarazem dyrekcją żłobka jest osoba fizyczna - Joanna Żurawel

NIP 7951188774
REGON 180976419

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Żłobek świadczy opiekę nad dziećmi w wieku od roku do 3 lat .

2. Żłobek funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz świąt.

3. Żłobek zapewnia opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

 

§ 2 Cele i zadania żłobka

Żłobek wspomaga proces rozwoju i edukacji dzieci objętych opieką.
Pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształtujące.
Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych,
przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

1. Prywatny Żłobek „Mali odkrywcy” realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

2. Żłobek realizuje następujące zadania: · Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

 • Budowanie systemu wartości w tym wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre a co złe;
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • Wprowadzenia dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę;
 • Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 • Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Żłobek realizuje cele i zadania poprzez:

 • tworzenie i realizację planów dydaktyczno - wychowawczych, w oparciu, o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka;
 • tworzenie i realizację programu adaptacji;
 • działania promujące zdrowie i prawidłowe odżywianie;
 • prowadzenie działań zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 • współpracę ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną;
 • współpracę z rodzicami obejmującą:
  przekazywanie przez opiekunów informacji o postępach lub trudnościach w rozwoju psychofizycznym dziecka,
 • stworzenie możliwości uczestniczenia przez rodziców z dziećmi w zajęciach prowadzonych w żłobku w tym adaptacyjnych i otwartych, prowadzenie konsultacji i udzielanie porad w zakresie opieki nad dzieckiem oraz wspieranie w wychowaniu i edukacji dziecka.
 • Fachową opiekę zbliżoną do warunków domowych jak również dydaktyczno - wychowawczą.
 • Zajęcia prowadzone zindywidualizowanymi metodami: Dobrego startu – prof. dr hab. Marty Bogdanowicz, Naukę czytania metodą Glenna Domana,
 • Warunki do wspierania rozwoju osobowości dziecka poprzez zorganizowanie zajęć edukacyjnych i artystycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka z wykorzystaniem elementów pedagogiki Marii Montessori jednej z najwybitniejszych reformatorek wychowania dzieci.
 • Zajęcia prowadzone w formie zabawowej tak, by wspierać rozwój psychomotoryczny dziecka.
 • Prowadzenie zajęć przez wykwalifikowaną kadrę.
 • Organizowanie okresowych spotkań z rodzicami,
 • Dbałość o bezpieczeństwo w czasie organizowanych zajęć.

 

§ 3 Organizacja żłobka

 

1. Żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 0 17.30.

2. Czesne w formie abonamentów płatne jest do 5 dnia każdego miesiąca na konto: PKO BP nr: 06 1020 4274 0000 1402 0058 6503

3. W sytuacji, kiedy niemożliwe jest uiszczenie opłaty miesięcznej w wyznaczonym terminie Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia dyrekcji żłobka o zaistniałej sytuacji i wspólnym ustaleniu rozwiązania.

4. Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania oraz odbierania dzieci w wyznaczonych godzinach.

5. W przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne osoby, należy złożyć stosowne oświadczenie z danymi osoby upoważnionej.

6. Każda, rozpoczęta w danym dniu godzina pobytu dziecka, po godzinach otwarcia żłobka jest płatna 30 zł.

7. Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.

8. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie żłobka pod opieką Opiekuna lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka.

9. Dziecko jest pod opieką Opiekuna w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbierania Dziecka, od momentu zabrania go z grupy.

10. Przy zapisach dziecka do żłobka Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia rocznej opłaty wpisowej w wysokości 100 zł na konto firmy. Opłata ta jest bezzwrotna i zapewnia rezerwacje miejsca, roczne ubezpieczenie NNW dziecka, materiały plastyczne, m.in. plastelina, kredki, blok, papier kolorowy, środki higieniczne, ręczniki, śliniaczki.

11. W przypadku ponad 10-dniowej nieobecności dziecka w żłobku spowodowanej chorobą oraz poświadczonej zaświadczeniem lekarskim, czesne wynosi 85 % czesnego podstawowego, zadeklarowanego (Nieobecność dotyczy następujących po sobie, kolejno dni roboczych);

12. W przypadku zgłoszonej uprzednio nieobecności dziecka powyżej 1-go miesiąca czesne wynosi 50 % czesnego podstawowego.

13. W przypadku planowanej nieobecności dziecka Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia o tym żłobka z miesięcznym wyprzedzeniem. Na poczet planowanego urlopu, raz w roku, istnieje możliwość skorzystania z innego pakietu niż przyjęty w umowie.

14. Żłobek wpisany jest do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Przemyślu i posiada wszystkie wymagane opinie Sanepidu oraz Straży Pożarnej.

15. Wypełnienie i podpisanie Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz cennika.

 

§ 4 Wyżywienie

 

1. Żłobek zapewnia możliwość wykupienia posiłku (obiad dwudaniowy + podwieczorek) dostarczonego przez firmę cateringową, Śniadania we własnym zakresie.

2. Rodzice, którzy nie korzystają z cateringu, mogą przynosić dla swoich dzieci gotowe posiłki, które po wcześniejszym przyrządzeniu (mieszanki mleczne, kaszki) podgrzaniu (zupki, drugie dania) – będą podawane dzieciom w żłobku.

3. Koszt wyżywienia jest w pełni pokrywany przez rodziców.

4. W razie planowej nieobecności dziecka Rodzic jest zobowiązany powiadomić opiekuna dzień wcześniej.

5. W przypadku uprzedniego zgłoszenia nieobecności dziecka w żłobku Rodzicom/Opiekunom przysługuje możliwość odliczenia od stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności.

6. Żłobek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakości i ilości świadczeń żywieniowych oferowanych przez firmę cateringową.

7. Za jakość posiłków przyniesionych przez rodziców do placówki żłobek nie ponosi odpowiedzialności.

8. Wychowawca sprawujący opiekę nad dzieckiem może odmówić podania posiłku dziecku, jeśli uzna, że jakość posiłku budzi jakiekolwiek zastrzeżenia.

 

§ 5 Obowiązki Żłobka

 

1. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry.

2. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.

3. Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w Żłobku i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki.

4. Żłobek zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci.

5. Żłobek posiada odpowiednio przystosowane pomieszczenie sanitarne.

 

§ 6 Obowiązki Opiekuna

 

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w żłobku jest złożenie karty zgłoszeniowej, uiszczenie opłaty wpisowej oraz regularne opłacanie abonamentu.

2. Rezerwacji miejsca w żłobku dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej, nie później niż 7 dni od zadeklarowania zapisu dziecka. W innym przypadku rezerwacja miejsca oraz umowa wygasa, a wolne miejsce proponowane jest następnym, zainteresowanym Opiekunom.

3. Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki, która obejmuje:

• Szczoteczkę do zębów i kubeczek;

• Pieluchy (jeśli dziecko używa);
• Chusteczki wilgotne;
• Komplet pościeli;
• Smoczek (jeśli dziecko używa);
• Obuwie zmienne/skarpetki;
• Ubranie na zmianę;
• Woreczek sportowy;

4. Opiekun może przebywać z dzieckiem w żłobku w ramach tzw. adaptacji w pierwszym tygodniu (do dwóch) pobytu dziecka, następnie może uczestniczyć w zajęciach w żłobku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrekcją żłobka.

5. Opiekun ma obowiązek powiadomić personel żłobka o nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 9.00 tegoż dnia.

6. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do żłobka, Opiekunowie powinni poinformować żłobek na piśmie z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

 

§ 7 Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach, których niniejszy Status nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między żłobkiem a Opiekunem, a także odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

2. Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie oraz cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej. Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.

3. Prawo nadawania Statusu, wprowadzania do niego zmian lub uzupełnień, należy do dyrekcji żłobka.

 

  PLIKI DO POBRANIA
 • icopobierz |Statut Żłobka „Mali odkrywcy”