Żłobek "Mali Odkrywcy" - zaprasza całe Rodziny do zapoznania się z naszą ofertą.
Żłobek "Mali Odkrywcy" oferuje opiekę nad dziećmi od pierwszego do trzeciego roku życia.
To miejsce kameralne (do 15 dzieciaczków) i ciepłe, a zatem bezpieczne dla dzieci.

Regulamin Żłobka „Mali odkrywcy”

O nas » Regulamin Żłobka „Mali odkrywcy”

Regulamin

Żłobka „Mali odkrywcy”
ul. J. Słowackiego 44, 37-700 Przemyśl
tel. 663 061 285

 

Żłobek „Mali odkrywcy”zwany dalej żłobkiem,
ma swoją siedzibę przy ul. J. Słowackiego 44 w Przemyślu.

 

§ Postanowienia ogólne

 

1. Żłobek świadczy opiekę nad dziećmi w wieku od roku do 3 lat.

2. Żłobek funkcjonuje cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz świąt.

3. Żłobek jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 17.30.

4. Żłobek zapewnia opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie względem każdego dziecka.

5. Czesne w formie abonamentów płatne jest do 5 dnia każdego miesiąca na konto: PKO BP nr: 06 1020 4274 0000 1402 0058 6503

6. W sytuacji, kiedy niemożliwe jest uiszczenie opłaty miesięcznej w wyznaczonym terminie Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do powiadomienia dyrekcji żłobka o zaistniałej sytuacji i wspólnym ustaleniu rozwiązania.

7. Opiekunowie są zobowiązani do przyprowadzania oraz odbierania dzieci w wyznaczonych godzinach. W przypadku, kiedy dziecko będzie odbierane przez inne osoby, należy złożyć stosowne oświadczenie z danymi osoby upoważnionej.

8. Każda, rozpoczęta w danym dniu godzina pobytu dziecka po godzinach otwarcia żłobka płatna jest dodatkowo 30,00 zł.

9. Personel nie ponosi odpowiedzialności za Dziecko pozostające na terenie żłobka pod opieką Opiekuna lub osób upoważnionych do odbioru Dziecka. Dziecko jest pod opieką Opiekuna w trakcie przyprowadzania do momentu przekazania Dziecka pod opiekę personelu oraz po południu w trakcie odbierania Dziecka, od momentu zabrania go z grupy.

10. Przy zapisach dziecka do żłobka Opiekun zobowiązany jest do uiszczenia  opłaty wpisowej w wysokości 100 zł na konto firmy. Opłata ta jest bezzwrotna i zapewnia rezerwacje miejsca, roczne ubezpieczenie NNW dziecka, materiały plastyczne, m.in. plastelina, kredki, blok, papier kolorowy, środki higieniczne, ręczniki, śliniaczki.

11. W przypadku ponad 10-dniowej nieobecności dziecka w żłobku spowodowanej chorobą oraz poświadczonej zaświadczeniem lekarskim, czesne wynosi 85 % czesnego podstawowego zadeklarowanego. (Nieobecność dotyczy następujących po sobie kolejno dni roboczych);

12. W przypadku zgłoszonej uprzednio nieobecności dziecka powyżej 1-go miesiąca czesne wynosi 50 % czesnego podstawowego.

13. W przypadku planowanej nieobecności dziecka, opiekun zobowiązany jest do powiadomienia o tym dyrekcji żłobka z miesięcznym wyprzedzeniem. Na poczet planowanego urlopu, raz w roku, istnieje możliwość skorzystania z innego pakietu niż przyjęty w umowie.

14. Żłobek „Mali odkrywcy” wpisany jest do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych w Przemyślu i posiada wszystkie wymagane opinie Sanepidu oraz Straży Pożarnej.

15. Wypełnienie i podpisanie Wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz cennika.

 

§ Obowiązki Żłobka

 

1. Dzieci przebywają pod opieką wykwalifikowanej kadry.

2. Do obowiązków pracowników należy dbałość o bezpieczeństwo, dobre samopoczucie, higienę oraz prawidłowy rozwój dzieci. W celu ochrony pozostałych podopiecznych personel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma wyraźne objawy choroby.

3. Opiekunowie zostaną natychmiast powiadomieni o fakcie pogorszenia stanu zdrowia dziecka podczas jego pobytu w żłobku i mają obowiązek odebrać chore dziecko z placówki.

4. Żłobek zapewnia wyżywienie w formie cateringu (zupka, kaszki, płatki, mleko i herbatki ), istnieje możliwość podgrzewania posiłków przyniesionych przez Rodziców.

5. Żłobek zobowiązuje się do utrzymania czystości i higieny we wszystkich pomieszczeniach, w których przebywają dzieci. Żłobek posiada odpowiednio przystosowane pomieszczenie sanitarne.

 

§ Obowiązki Opiekuna

 

1. Warunkiem zapisania oraz pobytu dziecka w żłobku jest złożenie karty zgłoszeniowej, uiszczenie opłaty wpisowej oraz regularne opłacanie abonamentu.

2. Rezerwacji miejsca w Żłobku dokonać można poprzez wpłacenie opłaty wpisowej, nie później niż 7 dni od zadeklarowania zapisu dziecka. W innym przypadku rezerwacja miejsca oraz umowa wygasa, a wolne miejsce proponowane jest następnym, zainteresowanym Opiekunom.

3. Opiekun jest zobowiązany do zapewnienia dziecku wyprawki, która obejmuje:

• Szczoteczkę do zębów i kubeczek;
• Pieluchy (jeśli dziecko używa);
• Chusteczki wilgotne;
• Komplet pościeli;
• Smoczek (jeśli dziecko używa);
• Obuwie zmienne/skarpetki;
• Ubranie na zmianę;
• Woreczek sportowy;

4. Opiekun może przebywać z dzieckiem w żłobku w ramach tzw. adaptacji w pierwszym tygodniu (do dwóch) pobytu dziecka, następnie może uczestniczyć w zajęciach w żłobku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z dyrekcją żłobka.

5. Opiekun ma obowiązek powiadomić personel żłobka o nieobecności dziecka w danym dniu najpóźniej do godziny 9.00 tegoż dnia.

6. O rezygnacji z uczęszczania Dziecka do żłobka Opiekunowie powinni poinformować dyrekcję żłobka na piśmie z minimum miesięcznym wyprzedzeniem. Zaprzestanie naliczania opłaty za opiekę następuje z końcem miesiąca, w którym mija okres wypowiedzenia.

 

§ Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach, których niniejszy Regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia między Żłobkiem a Opiekunem.

2. Opiekunowie będą informowani o ewentualnych zmianach w regulaminie oraz cenniku poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej. Opiekun ma prawo wypowiedzenia umowy w terminie 30 dni od momentu wprowadzenia zmian.

 

    PLIKI DO POBRANIA
  • icopobierz |Regulamin Żłobka „Mali odkrywcy”